Viss du har ein automatisk straummålar vil denne lese av forbruket time for time. Det betyr at du betalar for forbruket pr. time rekna ut etter den prisen som gjeld for aktuell time. På fakturaen blir det vist middelprisen for månaden.  Ved å logge inn på Min side kan du finne timeverdiane dine